1.
פתיחת הרשאת חיצוני+עריכה לדוח כלשהו

2.
פקודת POST לכתובת עם מזהה הדוח
https://app.yoatsim.co.il/api/reportBuilder?uid=xxxx-xxx-xxxx-xxx

3.
JSON במבנה הבא
{ClientID: 123, Type: 5, Name: "s6", Value: 123}
Type – סוג השדה (5-בחירה, 6-טקסט)
ClientID – מזהה לקוח
Name – שם השדה
Value – הערך החדש

דילוג לתוכן